Θέση ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:

 • Απόφοιτος Οικονομικής σχολής (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι),
 • Να παρακολουθεί ή να έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των ΙΕΣΟΕΛ ή ACCA,
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία ορκωτών λογιστών, λογιστικό γραφείο ή σε λογιστήριο οργανωμένης εταιρίας είναι επιθυμητή,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής,
 • Καλή γνώση εφαρμογών MS Office,
 • Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις,
 • Κάτοχος οχήματος και διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας,

Λοιπά προσόντα

 • Συνέπεια, επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα,
 • Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα & αναλυτική σκέψη,

 Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές,
 • Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευσης,
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης,